Doel en beleid

Achtergrond & Doelstelling:

Het Professor van Winter Fonds is genoemd naar de historicus P.J. van Winter (1895-1990), van 1939 tot 1965 hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het werd op 21 december 1990 gesticht door Johanna Maria van Winter, dochter van de naamgever van het Fonds, uit haar vaderlijk erfdeel, met als doel historisch onderzoek te bevorderen. Het fonds verleent financiƫle steun aan wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke publicaties op het terrein van de geschiedenis.

Beleid:

Het Van Winterfonds steunt met een financiĆ«le bijdrage historisch onderzoek. Het fonds kent de volgende financieringsvormen. 

  1. Promotieplaats: Eens in de vier jaar schrijft het fonds een competitie uit voor een vierjarig promovendusschap. Een overweging hierbij is mede dat onder de financieringsmogelijkheden binnen de geschiedwetenschap relatief weinig mogelijkheden zijn om een afzonderlijke positie als promovendus te verwerven. Aanvragen worden gedaan door koppels van beoogde onderzoekers en hun begeleiders. De uitvoering geschiedt aan een gevestigde wetenschappelijke instelling. Honorering is volgens NWO-normen. De laatste competitie heeft plaatsgevonden in 2021.
  2. Publicatiesubsidies: Deze kunnen doorlopend ingediend worden. Het bestuur beslist na het einde van ieder kwartaal over de in de afgelopen drie maanden binnengekomen aanvragen. Aanvragen geven aan het onderwerp en de benadering van de publicatie en bevatten een offerte van een uitgever, waaruit het tekort blijkt. Aanvragen voor de publicatie van een proefschrift bevatten een aanbevelingsbrief van de promotor.
  3. Overige bijdragen aan onderzoeksprojecten, waaronder bijvoorbeeld studiedagen, evenementen en tentoonstellingen: Aanvragen hiervoor kunnen doorlopend ingediend worden. Aanvragen geven aan het doel van het onderzoek, de beoogde uitvoering, een tijdsplanning en het benodigde budget. Het Van Winterfonds treedt in principe alleen als medefinancier op. Het bestuur beslist over deze aanvragen, al dan niet in overleg met de Raad van Advies.

Van Winterprijs

Het Professor Van Winterfonds steunt de tweejaarlijkse Professor Van Winterprijs, een bekroning van het beste boek op het terrein van de lokale en regionale geschiedenis in Nederland dat in de twee voorafgaande kalenderjaren gepubliceerd is. Voor meer informatie, zie https://www.vanwinterprijs.nl/.

Middelen en vermogen

Het startvermogen van het Van Winterfonds werd gevormd door een door prof. dr. P.J. van Winter nagelaten vermogen. Het is sindsdien door incidentele giften en nalatenschappen aangegroeid. Het Van Winterfonds werft geen inkomsten. Het vermogen wordt door het bestuur beheerd. Het bestuur streeft ernaar het vermogen in stand te houden, en de jaarlijkse inkomsten in meerjarenperspectief geheel of nagenoeg geheel te besteden aan subsidies. Bestuurders van het fonds en leden van de Raad van Advies ontvangen voor hun werk geen vergoeding of vacatiegeld. Het fonds heeft geen personeel in dienst.